Obiekt pomyślnie zmodyfikowany

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania będą sukcesywnie uzupełniane na podstawie przekazywanych zgłoszeń.

1. Próbuję zarejestrować się w systemie internetowej rejestracji kandydatów, wydaje mi się, że strona nie działa poprawnie, czy może to zależeć od rodzaju używanej przeglądarki internetowej?

- Prawdopodobnie tak. Zaleca się używanie przeglądarki Mozilla Firefox.

2. Co mam zrobić, jeżeli zapomniałem hasła logowania na osobiste konto rejestracyjne?

- Proszę skorzystać z funkcji odzyskiwania hasła, znajdującej się pod oknem logowania. Nowe hasło zostanie wygenerowane i przesłane automatycznie na adres email podany przez Pana/Panią w danych osobowych.

3. Błędnie zaznaczyłem rodzaj matury. Co mam zrobić? 

Proszę o okontakt z administratorem systemu (pomoc techniczna). 

4. Wydrukowałam podanie, u góry strony są niewypełnione pola: kierunek studiów, program studiów, etap studiów. Czy mam je wypełnić?

- Tak, na wydrukowanym podaniu uzupełnij pola:

  • Kierunek – wpisz nazwę kierunku, na który będziesz składał dokumenty
  • Program studiów – wpisz stacjonarne lub niestacjonarne
  • Etap studiów – wpisz pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolite magisterskie lub podyplomowe

 

5. Kiedy należy dokonać opłaty rekrutacyjnej, przed wydrukowaniem podania?

- Opłatę rekrutacyjną można uiścić po wydrukowaniu podania, dowód wpłaty lub potwierdzenie przelewu jest jednym z wymaganych dokumentów, który należy złożyć w teczce z dokumentami.

6. Jaki jest numer konta, na które mam wpłacić opłatę rekrutacyjną?

- Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na indywidualne konto kandydata wygenerowane podczas rejestracji elektronicznej. Konto to służy WYŁĄCZNIE do opłat rekrutacyjnych. Proszę nie dokonywać innych opłat na to konto oraz nie użyczać tego numeru innym osobom. Informacje do przelewu (m.in. numer konta bankowego) znajdują się w części „moje wpłaty” w opcji „dane do przelewu”. Można także pobrać gotowy druk wpłaty.

7. Dokonałam opłaty rekrutacyjnej, jednak na internetowym koncie kandydata widnieje informacja „brak opłaty rekrutacyjnej”?

- Informacja o dokonaniu opłaty rekrutacyjnej na koncie kandydata pojawi się dopiero, gdy opłata ta zostanie zaksięgowana na koncie uczelni. W zależności od sposobu płatności może to potrwać kilka dni, dlatego postaraj się wykonać przelew systemem zapewniającym jak najszybszy przepływ środków.

 

8. Chcę się zarejestrować na dwa kierunki studiów, czy muszę utworzyć dwa oddzielne konta kandydata?

- Tworzy się jedno konto kandydata, którego identyfikatorem jest numer PESEL. Aby zarejestrować się na dwa kierunki studiów, należy na koncie kandydata w opcji „wybierz kierunki studiów” wybrać preferowany kierunek i opcję „zapisz się” , a następnie wybrać drugi rezerwowy kierunek i opcję „zapisz się”. Zwróć uwagę, aby przy preferowanym przez Ciebie kierunku był priorytet 1, a przy kierunku rezerwowym priorytet 2.(patrz pytanie 11)

 

9. Czy chcąc złożyć dokumenty na dwa kierunki, wystarczy jedno podanie i jedna opłata rekrutacyjna?

- Nie, aby złożyć dokumenty na dwa kierunki, należy wydrukować dwa podania i złożyć jednocześnie dwa oddzielne komplety dokumentów w dwóch teczkach, w tym dwie opłaty rekrutacyjne (jeśli opłata dokonana jest w podwójnej wysokości jednym przelewem lub wpłatą, to do drugiej teczki można załączyć kopię potwierdzenia przelewu lub wpłaty).

 

10. Zarejestrowałam się na dwa kierunki. Czy wobec tego, że na obu kierunkach jest wymagane zaświadczenie lekarskie, powinnam złożyć 2 zaświadczenia na każdy z kierunków osobno?

- Tak, na każdy kierunek wystawiane jest inne skierowanie i zaświadczenie, na którym jest wpisana m.in. nazwa kierunku.

 

11. Czy składając dokumenty na dwa kierunki będę przyjęta na obydwa? Jeśli nie, to kiedy wybiera się preferowany kierunek?

- Może być Pani przyjęta tylko na jeden kierunek, o czym decyduje komisja rekrutacyjna, uwzględniając Pani priorytety. Podczas rejestracji elektronicznej pierwszy wybierany kierunek automatycznie otrzymuje Priorytet 1, a kolejny wybierany kierunek otrzymuje Priorytet 2 (priorytety można zmienić wybierając w części „moje kierunki studiów” opcję „moje studia”). W momencie składania dokumentów w Biurze Rekrutacji musi Pani potwierdzić, który kierunek jest przez Panią preferowany - priorytetowy (czyli, na którym chciałaby Pani studiować – priorytet 1, a który traktujemy jako „rezerwowy” – priorytet 2).

 

12. Czy mogę zarejestrować się na więcej niż dwa kierunki?

- Jest to możliwe, choć nie ma sensu, gdyż komplet dokumentów można złożyć na maksymalnie dwa kierunki.

13. W uchwale o warunkach rekrutacji na kierunek kosmetologia zawarta jest informacja, że naliczane są punkty za oceny z wyznaczonych przedmiotów, tj. chemia, biologia, język polski, język obcy. Naliczane są również wyniki z matury i interesuje mnie czy maturę trzeba zdawać z ww. przedmiotów czyli chemia i biologia (język polski i język obcy oczywiście są obowiązkowe), czy wystarczy po prostu matura obowiązkowa, czyli polski, matematyka oraz język obcy? 

- Przedmioty brane pod uwagę w konkursie świadectw nie muszą być zdawane na maturze. Jeśli nie są, to brana pod uwagę jest tylko ocena końcowa z danego przedmiotu. Jeśli są zdawane, to dla danego przedmiotu wyliczana jest średnia z ocen maturalnych i końcowej. Zasada ta dotyczy wszystkich kierunków studiów.

 

14. Zamierzam przystąpić do rekrutacji na kierunek zarządzanie logistyką. Czy zarządzanie to kierunek a poszczególne dziedziny zarządzania to specjalności tego kierunku? Czy każde zarządzanie jest oddzielnym kierunkiem?

- Zarządzanie to kierunek studiów, w ramach którego można wybrać specjalność, np. zarządzanie logistyką. Dokumenty składa się na kierunek, a specjalność wybierana jest po pierwszym roku. Na pozostałych kierunkach studiów w PWSZ w Kaliszu specjalność również wybierana jest w trakcie studiów. Uruchomienie danej specjalności zależy od tego czy zgłosi się odpowiednia liczba chętnych na tę specjalność.

Wyjątek stanowi specjalność zarządzanie biznesem międzynarodoym na kierunku zarządzanie. Rekrutacja na tę specjalność prowadzona jest oddzielnie, są to studia realizowane od początku w języku angielskim, dlatego konieczne jest zdeklarowanie specjalności już na etapie rekrutacji.

15. Podczas rejestracji on-line w zakładce „adres” mam wątpliwości w polach „kod pocztowy” oraz „miejscowość”. Wpisując kod pocztowy ukazuje się lista różnych miejscowości, w tym faktyczna miejscowość poczty oraz moja miejscowość zamieszkania. Jak wybiorę faktyczną miejscowość poczty to w polu miejscowość też ona się automatycznie pojawia, choć to nie moja miejscowość zamieszkania, co mam w końcu wpisać?

- To zależy od konkretnego przypadku. Jeśli nazwa miejscowości zamieszkania i nazwa miejscowości urzędu pocztowego są różne, to należy w polu „kod pocztowy” wybrać kod z miejscowością urzędu pocztowego. W polu „miejscowość” automatycznie pojawi się nazwa miejscowości urzędu pocztowego, więc należy to zmienić i wpisać nazwę miejscowości zamieszkania. Prawidłowość wpisanego adresu można sprawdzić na podglądzie w ramce po prawej stronie.

 

16. Podczas rejestracji on-line w zakładce „wykształcenie", jako dokument uprawniający do podjęcia studiów zaznaczyłam „nowa matura”, w związku z tym jaki mam podać numer dokumentu oraz jaką instytucję wydającą dokument?

- Należy podać numer świadectwa dojrzałości czyli maturalnego. Instytucją wydającą świadectwo dojrzałości w przypadku nowej matury jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. (w polu „rodzaj szkoły” należy wybrać Okręgową Komisję Egzaminacyjną, w polu „szkoła” należy wybrać odpowiednią miejscowo Okręgową Komisję Egzaminacyjną)

 

17. Podczas rejestracji on-line w zakładce „wykształcenie", jako dokument uprawniający do podjęcia studiów zaznaczyłam „stara matura”, w związku z tym jaki mam podać numer dokumentu (nr świadectwa dojrzałości czy nr świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej) oraz jaką instytucję wydającą dokument?

- Należy podać numer świadectwa dojrzałości zawierającego wyniki z matury. W niektórych przypadkach jest to jedno świadectwo dojrzałości będące jednocześnie świadectwem ukończenia szkoły średniej. Instytucją wydającą dokument (czyli świadectwo dojrzałości) jest szkoła średnia.

18. Podczas rejestracji on-line w zakładce „wykształcenie", jaki mam podać dokument uprawniający do podjęcia studiów (matura, dyplom) oraz jaką instytucję wydającą dokument? Jestem kandydatem na studia drugiego stopnia.

- Należy zaznaczyć odpowiedni  dyplom. Instytucją wydającą dokument jest szkoła wyższa.

  

19. Podczas rejestracji trzeba wybrać dwa preferowane języki obce. Czy wobec tego w planie studiów będą obowiązywały również dwa języki?

- Nie, będzie się pan uczył jednego języka. Drugi język podawany jest jako tzw. rezerwowy, w razie nieutworzenia grupy języka obcego zadeklarowanego jako pierwszy (w przypadku niezgłoszenia się odpowiedniej liczby chętnych). Wyjątkiem są studia drugiego stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn, gdzie obowiązują  dwa języki obce oraz studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, gdzie obowiązkowym językiem obcym jest język angielski.

 
20. Czy język obcy na studiach nauczany jest od podstaw?

- Nie, na studiach pierwszego stopnia jest to kontynuacja nauczania po szkole średniej.

21. Jakie przygotować wymagane zdjęcie elektroniczne?

- Zdjęcie powinno być zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Preferowane jest zdjęcie w formacie JPG, o wymiarach 20x25 mm (300x375 pikseli) w rozdzielczości co najmniej 300 dpi. Proponuję podać te informacje fotografowi, aby wykonując zdjęcia przygotował gotowy do pobrania plik na płycie CD. Zdjęcia w formie papierowej nie są wymagane.

 

22. W wymaganych dokumentach wymieniona jest m. in. zaadresowana koperta zwrotna, czy ma naklejać znaczek?

- Proszę nie naklejać znaczka. Kopertę należy zaadresować do kandydata (w prawym dolnym rogu twój adres). Wzór adresowania koperty zgodnie z wymaganiami Poczty Polskiej:

 Wzór adresowania koperty
Wzór adresowania potwierdzenia odbioru

23. Czy dokumenty na studia muszę złożyć osobiście, czy może to zrobić ktoś inny (czy trzeba napisać jakieś upoważnienie)?

- Dokumenty może złożyć ktoś inny, tylko proszę pamiętać o podpisaniu podania oraz  zadbać, aby dokumenty były kompletne. Kopie dokumentów znajdujących się w teczce (świadectw, dowodu osobistego) muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Potwierdzenia dokonują pracownicy Biura Rekrutacji, osoba składająca dokumenty musi więc mieć oryginały tych dokumentów do wglądu. Jeśli nie ma takiej możliwości, to należy dokonać takiego potwierdzenia wcześniej np. u notariusza.

 

24. Czy to, kiedy złożę podanie na studia, ma wpływ na wyniki rekrutacji?

- Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na wyniki rekrutacji. Jednak, aby uniknąć ewentualnych kolejek do Biura Rekrutacji, proponuję nie zwlekać do ostatniej chwili ze złożeniem dokumentów.

 

25. Jestem osoba niepełnosprawną, chciałbym ubiegać się o stypendium dla niepełnosprawnych, czy muszę złożyć jakieś dokumenty na etapie rekrutacji?

- Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i będziesz ubiegać się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - do dokumentów rekrutacyjnych dołącz kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Pamiętaj jednak, że to nie wystarczy.
Kopię orzeczenia wraz z oryginałem (do wglądu) składa się w Dziale Socjalnym razem z wnioskiem o przyznanie stypendium (patrz pyt. 26).

26. Jakie dokumenty należy złożyć i gdzie, aby otrzymać stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych?

- Wnioski o stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych należy składać  po przyjęciu na studia poprzez system USOSweb. Następnie należy je wydrukować, podpisać oraz dostarczyć wraz z załącznikami (m.in. kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i oryginał do wglądu) do Działu Socjalnego (ul. Nowy Świat 4, pokój 45),tel. 62 767 95 98, www.pwsz.kalisz.pl  → student → stypendia lub kandydat → stypendia. Kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dołącz także do dokumentów rekrutacyjnych składanych wcześniej w Biurze Rekrutacji. Szczegóły dotyczące pomocy materialnej na http://www.pwsz.kalisz.pl/index.php/studia/stypendia-2