Klauzula Informacyjna

Klauzula Informacyjna

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu z siedzibą przy ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz
 

2. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
     wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się
     pod numerem telefonu: 62 76 79 518 lub adresem e-mail: iod@pwsz.kalisz.pl

3. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe
     za zgoda osoby której dane dotyczą
    (podstawa prawna przetwarzania RODO art. 6 ust. 1 lit. a)
     w celu obsługi następujących procesów:

- rekrutacji studentów
- odbywania stażu zawodowego, praktyk studenckich
- realizacji obowiązku określonego w przepisach prawa odnośnie monitorowania karier zawodowych absolwentów

4. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe
     do wykonania umowy, której strona jest osoba której dane dotyczą
   (podstawa prawna przetwarzania RODO art. 6 ust. 1 lit. b)
     w celu obsługi następujących procesów:

- realizacja umów współpracy z innymi uczelniami, firmami, organizacjami, jednostkami samorządowymi zarówno
 krajowymi jak i zagranicznymi.

5. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe
   wypełniając obowiązek prawny
    (podstawa prawna przetwarzania RODO art. 6 ust. 1 lit. c)
     w celu obsługi następujących procesów::

- realizacji obowiązku określonego w przepisach prawa odnośnie ogólnopolskiego wykazu studentów

6. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe
   wykonując zadania realizowanego w interesie publicznym
    (podstawa prawna przetwarzania RODO art. 6 ust. 1 lit. e)

     w celu obsługi następujących procesów:

- kształcenia na studiach
- korzystania z biblioteki
- korzystania z domu studenta
- realizacji uprawnień studentów do korzystania ze stypendiów
- przetwarzania korespondencji przychodzącej i wychodzącej
- prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących zadań uczelni
- realizacji różnego rodzaju projektów
- realizacji współpracy z innymi uczelniami, firmami, organizacjami oraz jednostkami samorządowymi

7. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe
   do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez uczelnię
    (podstawa prawna przetwarzania RODO art. 6 ust. 1 lit. f)
     w celu obsługi następujących procesów:

- realizacji zapewnienia bezpieczeństwa mienia uczelni oraz bezpieczeństwa pracowników,
   studentów i interesariuszy przy wykorzystaniu monitoringu wizyjnego na terenie uczelni,


8. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3,4,5,6,7 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych,
w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3,4,5,6,7 lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

10. W związku z przetwarzaniem przez PWSZ w Kaliszu, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu
 prawo do:

- dostępu do treści danych,
- sprostowania danych
-usunięci danych lub ograniczenia przetwarzania
-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
-przenoszenia danych

11. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez PWSZ w Kaliszu Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO i ustawy o ochronie danych osobowych , przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest przez PWSZ w Kaliszu na mocy obowiązujących przepisów prawa.

 
 
Inspektor Ochrony Danych