PWSZ w Kaliszu / Wydział Medyczny / Katedra Pielęgniarstwa

Pielęgniarstwo - 2N

Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: niestacjonarne Profil studiów: praktyczny Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2015-06-01 09:00:00 do 2015-09-16 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo umożliwiają zdobycie nowoczesnej, szerokiej wiedzy z zakresu nauk medycznych, społecznych oraz z wybranych dziedzin pielęgniarstwa specjalistycznego.  Treści kształcenia objęte programem nauczania pozwalają przygotować studenta do wdrażania standardów profesjonalnej opieki w każdym wieku i stanie zdrowia pacjenta oraz wprowadzania ich do praktyki zawodowej. Przewidywane efekty kształcenia zapewniają nie tylko posługiwanie się wiedzą w konkretnym działaniu praktycznym, ale przede wszystkim holistyczne postrzeganie człowieka i jego problemów zdrowotnych. Absolwent studiów zostaje także wyposażony w umiejętności pozwalające mu na: prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie ich wyników, organizowanie pracy podwładnych i własnej, nadzorowanie opieki pielęgniarskiej, opracowywanie i wdrażanie programów edukacji zdrowotnej z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnej.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

 

Możliwości zatrudnienia

Absolwent może być zatrudniony w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, organach administracji publicznej (nadzór nad ochroną zdrowia), służbach mundurowych (policja, wojsko, służba więzienna), domach pomocy społecznej, żłobkach oraz organach samorządu pielęgniarek i położnych. 

Wybrane przedmioty z programu studiów

Wybrane zagadnienia z zakresu nauk społecznych: teoria pielęgniarstwa, zarządzanie w pielęgniarstwie, badania naukowe w pielęgniarstwie, dydaktyka medyczna, podstawy psychoterapii, edukacja zdrowotna, bioetyka, kontraktowanie świadczeń zdrowotnych

Nauki w zakresie opieki specjalistycznej: nowoczesne techniki diagnostyczne, intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej, pielęgniarstwo specjalistyczne (opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych nerek, opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego, opieka pielęgniarska nad chorym z cukrzycą, opieka pielęgniarska nad chorym z przetoką jelitową, opieka pielęgniarska nad chorym ze schorzeniami naczyń, pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi, opieka pielęgniarska nad chorym na stwardnienie rozsiane, opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami krwi, opieka pielęgniarska nad chorym psychicznie i jego rodziną), pielęgniarstwo epidemiologiczne, pielęgniarstwo europejskie, pielęgniarstwo środowiskowe, kardiologia i pielęgniarstwo kardiologiczne, immunologia kliniczna, genetyka kliniczna, seksualność i regulacja płodności, toksykologia, opieka nad chorym leczonym w reumatologii, opieka nad dzieckiem chorym przewlekle i niepełnosprawnym, opieka nad chorymi w ortopedii, opieka nad chorym umierającym i jego rodziną, profilaktyka onkologiczna kobiet, ustawodawstwo zawodowe, poradnictwo w zakresie żywienia, język angielski (obowiązkowy), język rosyjski lub język niemiecki(do wyboru),zajęcia fakultatywne, seminarium magisterskie.

 

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek pielęgniarstwo może ubiegać się osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwo.

Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów drugiego stopnia następuje w drodze postępowania kwalifikacyjnego. Postępowanie ma charakter konkursowy i uwzględnia ocenę uzyskaną na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia.

O przyjęciu na I rok studiów decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalone na podstawie liczby punktów uzyskanych podczas postępowania kwalifikacyjnego, w ramach ustalonego limitu przyjęć na dany kierunek studiów.

 

Obcokrajowcy przyjmowani są na studia na podstawie odrębnych przepisów.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata.

Dodatkowe dokumenty

WYMAGANE DOKUMENTY

 

  1. Podanie (formularz do wydrukowania po dokonaniu rejestracji elektronicznej)
  2. Kserokopia dowodu osobistego, kandydat przy składaniu dokumentów powinien posiadać dowód osobisty w celu potwierdzenia zgodności kopii z oryginałem
  3. Świadectwo dojrzałości – kopia poświadczona przez uczelnię (kandydat składa w Biurze Rekrutacji kopię świadectwa oraz okazuje oryginał w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem)
  4. Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem – kopie poświadczone przez uczelnię (kandydat składa w Biurze Rekrutacji kopie dyplomu i suplementu oraz okazuje oryginały dokumentów w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem). Umożliwia się złożenie zaświadczenia o ukończeniu studiów pierwszego stopnia przez absolwentów, dla których nie upłynął ustawowy termin wydania dyplomu przez uczelnię
  5. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (wystawione przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania z uczelni),
  6. Dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (80 zł) wpłaconej na indywidualne konto kandydata wygenerowane podczas rejestracji elektronicznej. KONTO TO SŁUŻY WYŁĄCZNIE DO OPŁAT REKRUTACYJNYCH
  7. 3 fotografie legitymacyjne na jasnym tle o wymiarach 35x45 mm, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (podpisane imieniem i nazwiskiem)
  8. Kolorowa fotografia legitymacyjna w wersji elektronicznej (na płycie CD) o wymiarach 20x25 mm (236x295 pikseli), rozdzielczość co
...
(liczba słów w pełnym opisie: 276)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe informacje

UWAGI DOTYCZĄCE ZAŚWIADCZEŃ LEKARSKICH

Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek pielęgniarstwo wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów (zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 - Dz.U. 2014.1144) wystawione przez lekarza medycyny pracy.

Badania kandydatów wykonywane są bezpłatnie na podstawie imiennego skierowania wystawionego przez uczelnię (do odbioru w Biurze Rekrutacji) w Centrum Medycyny Pracy w Kaliszu lub przez uprawnionych lekarzy w innych miastach (należy okazać się dowodem osobistym).

Ośrodek Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Kaliszu

ul. Zamkowa 18-20, 62-800 Kalisz

(budynek poczty)

Godziny przyjęć: 8.00 – 11.30

Rejestracja: tel. 62 76 73 377

 

NASZA RADA

Prosimy odpowiednio wcześniej pobrać w Biurze Rekrutacji skierowanie na badanie i nie zostawiać wykonania badania na ostatnia chwilę. Zaświadczenie lekarskie należy złożyć wraz z  pozostałymi dokumentami. Dokumenty niekompletne nie będą przyjmowane.

 

UWAGI DOTYCZĄCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć w białej teczce wiązanej opisanej wg wzoru:

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na poniższy adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

BIURO REKRUTACJI

ul. Nowy Świat 4, pokój nr 39

62-800 Kalisz

 

PWSZ w Kaliszu nie ponosi odpowiedzialności za skutki ich nieterminowego dostarczenia. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie lub dostarczenie

...
(liczba słów w pełnym opisie: 307)
+pokaż więcej informacji