PWSZ w Kaliszu / Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

Audyt i kontrola wewnętrzna

Poziom kształcenia: podyplomowe Forma studiów: niestacjonarne Czas trwania: 1 rok

   powrót
Spis treści:

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-06-01 09:00:00 do 2018-09-30 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Studia podyplomowe „Audyt  i kontrola wewnętrzna” kierowane są w szczególności do osób, na których spoczywa obowiązek organizowania i utrzymania efektywnego systemu kontroli zarządczej w organizacjach publicznych (w jednostkach administracji rządowej, samorządowej) jak też w przedsiębiorstwach usługowych. Studia skierowane są także do innych pracowników, którzy odpowiedzialni są za wdrożenie i właściwe funkcjonowanie poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej, w tym za zarządzanie ryzykiem, a także do osób zatrudnionych lub zamierzających podjąć pracę w komórkach kontroli i audytu wewnętrznego. Służyć to ma poznaniu i wzmocnieniu w organizacjach, tj. jednostkach sektora finansów publicznych i przedsiębiorstwach usługowych znaczenia kontroli wewnętrznej w procesie zarządzania organizacją.

 

Celem studiów podyplomowych „Audyt i Kontrola wewnętrzna” jest dostarczenie nowoczesnej  wiedzy teoretycznej popartej ćwiczeniami praktycznymi z zakresu podjętej tematyki dla specjalizacji: Kontrola zarządcza (koordynator), Audyt wewnętrzny,  Kontrola wewnętrzna (instytucjonalna).

 

Kompetencje i umiejętności  praktyczne uczestnicy studiów będą pozyskiwali w ramach analiz różnorodnych przypadków  jednostek użyteczności publicznej, z sektora finansów publicznych jak i firm komercyjnych o profilu usługowym i produkcyjnym.

 

Treści kształcenia:

1)      Zapoznanie słuchaczy ze standardami audytu oraz kształtowanie umiejętności ich stosowania. Przekazanie wiedzy o wymaganiach stawianych sprawnym i efektywnym systemom kontroli w organizacji.

2)      Pokazanie miejsca oraz roli i zadań audytu, kontroli wewnętrznej (instytucjonalnej), kontroli zarządczej. Zapoznanie słuchaczy ze specyfiką audytu, jego misją i rolą wewnętrznego doradcy w organizacji. Przedstawienie, jak w praktyce stosować międzynarodowe standardy audytu i kontroli oraz polskie uregulowania obowiązujące w sektorze finansów publicznych. Promowanie kultury i etycznego postępowania w zawodzie, niezależność audytora, zasady etyki zawodowej.

3)      Przedstawienie podstawowych pojęć oraz rodzajów audytu zagadnień informatycznych. Zapoznanie słuchaczy z wybranymi rodzajami audytu informacyjnego oraz podstawowymi rodzajami mechanizmów kontrolnych stosowanych w IT. Identyfikowanie czynników ryzyka oraz mechanizmów kontroli towarzyszących realizacji procesów biznesowych.

4)      Przekazanie podstawowej wiedzy na temat zarządzania ryzykiem, metodach jego identyfikacji, analizy oraz reakcji na ryzyko. Wskazanie zostanie zarządzanie ryzykiem w pracach audytorów wewnętrznych oraz efekt identyfikacji ryzyk
w przedsiębiorstwie w odniesieniu do pracy Biura Kontroli i Audytu.

5)      Prezentacja zasad sporządzania i badania sprawozdań finansowych w kontekście audytu. Zaprezentowane zostanie miejsce i rola sprawozdawczości finansowej w ocenie efektywności działalności gospodarczej. Dokonana zostanie systematyczna analiza księgowa i finansowa elementów sprawozdania finansowego oraz trybu jego sporządzania i zatwierdzania wraz z uwzględnieniem odpowiedzialności za poszczególne etapy. Szczegółowej analizie zostaną poddane metody i techniki oszustw księgowych bezpośrednio wpływającej na sprawozdawczość finansową.

 

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:

Absolwent studiów podyplomowych:

1)      opanuje problematykę kontroli i audytu występującego na poziomie organizacji,

2)      potrafi dokonać analizę i ocenę możliwego zagrożenia oraz ryzyk w organizacji,

3)      jest wyposażony w praktyczne kompetencje w zakresie kontroli zarządczej, kontroli instytucjonalnej i audytu,

4)       zna przedsięwzięcia organizacyjne i techniczne kontroli i audytu
w organizacji.

 

Studia podyplomowe Audyt i kontrola wewnętrzna realizowane są przez Wydział Zarządzania. Prowadzone są w formie niestacjonarnej. Trwają dwa semestry. Program studium obejmuje łącznie 220 godziny zajęć dydaktycznych. Zajęcia prowadzone są podczas dwudniowych zjazdów (sobota–niedziela). W ciągu zjazdu będzie realizowanych ok. 20 godz. dydaktycznych. 

 

Ukończenie studiów potwierdzone jest świadectwem ukończenia studiów podyplomowych.

Absolwent może uzyskać Certyfikat w zależności od specjalizacji:

  • Koordynatora kontroli zarządczej
  • Audytora Wewnętrznego II stopnia PIKW
  • Kontrolera wewnętrznego II Stopnia PIKW.

Po otrzymaniu Certyfikatu absolwent uzyskuje prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzonych przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej (PIKW). 

 

UWAGA !  Program studiów oparty jest o zawodowe wymagania i standardy krajowe i międzynarodowe. Obejmuje treści wymagane na międzynarodowych egzaminach kwalifikacyjnych CGAP oraz CIA.

Zasady kwalifikacji

 Kryteria przyjęcia:

−         słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.

−         o przyjęciu decyduje kolejność składania dokumentów.

−         uruchomienie kierunku uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata.

Dodatkowe informacje

Procedura rekrutacji:

I etap

Rejestracja on-line na stronie www.pwsz.kalisz.pl

Kandydat wypełnia wszystkie wymagane pola danych osobowych. Jako dokument uprawniający do podjęcia studiów podyplomowych należy zaznaczyć dyplom ukończenia. studiów.

Od kandydatów na studia podyplomowe nie jest wymagana opłata rekrutacyjna.

Termin rejestracji: do 15 września 2017.

II etap

O ZAKWALIFIKOWANIU DO II ETAPU KANDYDAT ZOSTANIE POWIADOMIONY PRZEZ BIURO REKRUTACJI  PO 15 WRZEŚNIA 2017

Kandydat zakwalifikowany do II etapu składa komplet dokumentów w siedzibie PWSZ w Kaliszu:

-        podanie (podanie drukowane jest z konta kandydata po dokonaniu rejestracji elektronicznej i wypełnieniu wymaganych pól – zakładka: wydruk podań. Kandydat na studia podyplomowe do podania załącza tylko wymienione poniżej dokumenty)

-        dyplom ukończenia szkoły wyższej wraz z suplementem, ewentualnie potwierdzona kserokopia,

-        1 fotografia (format legitymacyjny).

-        kserokopia dowodu osobistego i oryginał dokumentu do wglądu

 

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres uczelni.

 

BIURO REKRUTACJI PWSZ w Kaliszu,

ul. Nowy Świat 4a, 62-800 Kalisz, pokój nr 004,

tel.  62 76 79 520

e-mail: rekrutacja@pwsz.kalisz.pl

Godz. otwarcia: pon-pt 8:00 - 15:30